Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) to system informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. ISAP jest częścią Systemu Informacyjnego Sejmu.
Baza ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. (Dz.U. 2017 poz. 1523), w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, wydawanych przez Rządowe Centrum Legislacji.
Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu, ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

Internetowy System Aktów Prawnych

Kancelaria Sejmu dokłada wszelkich starań, aby informacje w bazie ISAP zamieszczane były niezwłocznie po ich opublikowaniu, w sposób rzetelny i kompletny, w postaci elektronicznej.
Kancelaria Sejmu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w ISAP w sieci Internet.
ISAP nie jest źródłem prawa a elektroniczna wersja tekstów ujednoliconych ustaw opracowywanych w KS może być dla naszych użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.
Nie dokonujemy wyszukiwania na zamówienie, a jedynie udostępniamy zgromadzone zasoby. Nie interpretujemy również obowiązujących przepisów jak również nie udzielamy wyjaśnień w sprawach związanych z ich stosowaniem.
Baza ISAP jest systemem bezpłatnym.
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików w formacie PDF.
Zezwala się na wykorzystywanie (w tym kopiowanie) materiałów znajdujących się w bazie ISAP w sieci Internet, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia.
Prosimy osoby korzystające z naszej bazy po raz pierwszy o dokładne zapoznanie się z zawartością opcji  Pomoc.